Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Administratie van de Nieuwenhof is gevestigd aan het Lankveld 25, 5763 CA, te Milheeze. Zij wordt vertegenwoordigd door Mirjam van de Nieuwenhof.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Administratie van de Nieuwenhof verwerkt persoonsgegevens van klanten, omdat de klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de klant deze gegevens aan ons verstrekt. De klant is diegene met wie Administratie van de Nieuwenhof een overeenkomst is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant en diens familie worden verwerkt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, voorletters, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en emailadres
 • (Zakelijk) IBAN banknummer
 • KVK-nummer
 • RSIN-nummer
 • BSN-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.
 • Identiteitsbewijs
 • DigiD code
 • Inlogcode voor ondernemers

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens

Administratie van de Nieuwenhof verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan wij zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in onze overeenkomst.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Administratie van de Nieuwenhof verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de manier zoals die met de klant is afgesproken in de overeenkomst. Administratie van de Nieuwenhof mag deze persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Daarnaast heeft Administratie van de Nieuwenhof ook een wettelijke verplichting om enkele persoonsgegevens te verwerken. Zo is voor het verzorgen van belastingaangiften, loon-, omzet -, inkomsten-, en vennootschapsbelasting vanuit de wet verplicht het BSN nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast een verplichting vanuit de loonbelasting. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht Administratie van de Nieuwenhof om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Tot slot zijn er nog enkele persoonsgegevens die op basis van toestemming worden verkregen. Voor het verwerken van jouw DigiD code vragen wij jou vooraf om toestemming. Deze DigiD code zorgt ervoor dat Administratie van de Nieuwenhof rechtstreeks aangiftes in kan dienen.

Er is op onze website een mogelijkheid om met ons in contact te komen. Dit kan voor het verkrijgen van informatie over onze dienstverlening. Op de website geef jij akkoord voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 5. Bewaartermijn

Administratie van de Nieuwenhof zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor het bewaren van de persoonsgegevens hanteert Administratie van de Nieuwenhof een bewaartermijn van zeven jaar. Administratie van de Nieuwenhof is op basis van de wet verplicht de fiscale administratie zeven jaar te bewaren. De overige persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld een emailadres) worden twee jaar na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.

Zodra je de toestemming voor het verwerken van de DigiD code intrekt worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn, verwijderd.

De persoonsgegevens die wij via de website hebben verkregen worden, tenzij er een overeenkomst tot stand komt, na twee maanden verwijderd.

Artikel 6. Delen met derden

Administratie van de Nieuwenhof kan jouw gegevens aan derden verstrekken. Administratie van de Nieuwenhof zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van deze derde partij is de Belastingdienst. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om eerst toestemming aan jou te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 7. Beveiliging

Administratie van de Nieuwenhof neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Indien Administratie van de Nieuwenhof derden inhuurt om werkzaamheden te verrichten ten behoeven van klanten van Administratie van de Nieuwenhof zal een de toegang beperkt worden, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Ook worden hiervoor genoemde derden en ook Administratie van de Nieuwenhof verplicht tot geheimhouding van verkregen persoonsgegevens.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Administratie van de Nieuwenhof via info@adminieuw.nl.

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak te maken bij Administratie van de Nieuwenhof. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Cookies

Administratie van de Nieuwenhof gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om onze website te verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen

Administratie van de Nieuwenhof kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Aldus opgemaakt en getekend te Milheeze, augustus 2018

Administratie van de Nieuwenhof
Vertegenwoordigd door Mirjam van de Nieuwenhof

 

Financiële administratie

Meer info »

Salarisadministratie

Meer info »

Belastingen

Meer info »